Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Perndorfer Maschinenbau KG (stand: 07/2020)

(stand: 07/2020)

  1. Toepassingsgebied / Verbintenissen / Toekomstige transacties

Deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (AVV) maken, ongeacht afwijkende schriftelijke overeenkomsten in individuele gevallen, integraal deel uit van alle leverings- en verkooptransacties van Perndorfer Maschinenbau KG, A-4720 Kallham, Parzleithen 8, in het bijzonder over machines, hun toebehoren en hun reserveonderdelen, met inbegrip van reparaties. Werknemers, handelsreizigers en vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om beloftes van welke aard dan ook te doen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze AVV ook van toepassing op toekomstige rechtshandelingen van voornoemde aard, zonder dat hun geldigheid in elk afzonderlijk geval hoeft te worden overeengekomen. Contractuele voorwaarden die in strijd zijn met deze AVV, met name in verkoopvoorwaarden of contractformulieren van de koper, besteller of opdrachtgever (hierna “OG” genoemd), zijn niet geldig, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen / Afwijzing / Wijzigingen

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Perndorfer Maschinenbau KG behoudt zich het recht voor een op basis van een offerte geplaatste bestelling binnen zes weken te weigeren. Informatie en mededelingen over productkenmerken, van welke aard ook, in prijslijsten, brochures, folders, productbeschrijvingen en ander drukwerk of openbare mededelingen geven slechts een benaderende beschrijving en vormen in ieder geval niet-bindende informatie over gemiddelde waarden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de vorm, de uitrusting en de kleur, voor zover dit het overeengekomen gebruik van het gekochte voorwerp niet uitsluit.

3. Bestelling / Orderbevestiging / Afwijking

De basis voor de door Perndorfer Maschinenbau KG te verrichten leveringen en/of diensten is de door de klant geplaatste opdracht/bestelling, alsmede de door de klant verstrekte documenten en informatie. Perndorfer Maschinenbau KG is niet verplicht de door de klant ter beschikking gestelde documenten en informatie op eventuele onduidelijkheden, onvolledigheden of geschiktheid voor het beoogde doel te controleren. De OG is zes weken aan zijn bestelling gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand met de schriftelijke orderbevestiging of door levering. Stilzwijgen of andere handelingen van Perndorfer Maschinenbau KG vormen geen aanvaarding van een bestelling. De OG is verplicht de orderbevestiging onverwijld te controleren. Indien de orderbevestiging van de bestelling afwijkt, wordt de bestelling geacht door de OG te zijn goedgekeurd, tenzij hij binnen een termijn van 3 dagen schriftelijk het tegendeel meedeelt.

4. Levering / Leveringstermijnen

Leveringstermijnen en -datums moeten steeds als waarschijnlijk worden beschouwd, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk is vermeld. Perndorfer Maschinenbau KG zal echter alles in het werk stellen om de leveringstermijnen na te leven. De naleving van de leveringstermijnen en -data is afhankelijk van de nakoming van alle contractuele verplichtingen van de OG die voortvloeien uit de lopende handelsbetrekking. Vertraging van de OG bij het doorgeven van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, inlichtingen en documenten leidt tot een overeenkomstige verlenging van de leveringstermijnen en -data. Belemmeringen bij de productie en levering waarvoor Perndorfer Maschinenbau KG niet verantwoordelijk is, zoals overmacht, stakingen, bedrijfsstoringen, bevoorradingsproblemen, werktijdverkorting en -uitval, transportmoeilijkheden en officiële interventies, leiden tot een passende verlenging van de leveringstermijnen en -data. In geval van een door Perndorfer Maschinenbau KG te verantwoorden vertraging in de levering kan de OG, uitsluitend voor de door de vertraging getroffen goederen en met uitsluiting van alle andere aanspraken, hetzij nakoming eisen, hetzij verklaren dat hij zich uit de overeenkomst terugtrekt, waarbij hij uitdrukkelijk en schriftelijk een redelijke uiterste termijn van minstens 8 weken vastlegt. De herroeping is alleen rechtsgeldig indien Perndorfer Maschinenbau KG de uitdrukkelijk gestelde termijn opzettelijk niet in acht neemt. In geval van opeenvolgende leveringscontracten bestaat het recht tot terugtreding slechts voor elke afzonderlijke levering. In het geval van op maat gemaakte producten wordt de uiterste termijn in ieder geval berekend voglens de aard van het op maat gemaakte product. Perndorfer Maschinenbau KG is ook gerechtigd tot deelleveringen.

Perndorfer Maschinenbau KG behoudt zich het recht voor om de wijze van transport te bepalen. De goederen worden in ieder geval door de OG uitgeladen. In geval van verzending, op welke manier dan ook, gebeurt dit “EXW volgens Incoterms 2000” vanaf de betreffende fabriek van Perndorfer Maschinenbau KG (bv. EXW Kallham) en altijd voor rekening en risico van de OG; bij verzending vanaf de fabriek van Perndorfer Maschinenbau KG gaat het risico ook over op de OG, indien levering “franco thuis” of “vrachtvrij” overeengekomen is. Perndorfer Maschinenbau KG heeft het recht – ook zonder uitdrukkelijke opdracht van de OG – maar is niet verplicht om op kosten van de OG een verzekering tegen transportschade van allerlei aard af te sluiten.

Indien tegen de OG een insolventieprocedure wordt aangespannen, indien een faillissementsprocedure wordt aangespannen wegens gebrek aan vermogen om de kosten te dekken, indien een executieprocedure tegen de OG wordt aangespannen, indien de financiële toestand van de OG verslechtert, indien kredietinformatie over de OG niet volledig onbetwistbaar is of indien de OG in gebreke blijft Perndorfer Maschinenbau KG te betalen, heeft Perndorfer Maschinenbau KG het recht onmiddellijke betaling te eisen van alle bedragen, ook van de nog niet verschuldigde. Bovendien is Perndorfer Maschinenbau KG in elk van deze gevallen gerechtigd om verdere door Perndorfer Maschinenbau KG bevestigde leveringen afhankelijk te maken van vooruitbetaling of borg, ook als deze betaling of borg oorspronkelijk niet overeengekomen was.
Goederen die “op afroep” of “bij afhaling” of dergelijke besteld worden, worden vanaf het tijdstip van de overeengekomen afroep- of afhaaldatum voor rekening en risico van de OG bij Perndorfer Maschinenbau KG of, naar keuze van Perndorfer Maschinenbau KG, bij een derde opgeslagen. In geval van zelfs maar objectief crediteursverzuim van de OG is Perndorfer Maschinenbau KG gerechtigd, na voorafgaande kennisgeving, de goederen op de vrije markt te verkopen, in het bijzonder aan derden.

5. Voorbehoud van rechten en eigendom

  1. De goederen blijven eigendom van Perndorfer Maschinenbau KG tot de volledige betaling is gebeurd. Het inroepen van het eigendomsvoorbehoud houdt slechts een terugtrekking uit de overeenkomst in, indien dit uitdrukkelijk wordt verklaard.
  2. Een doorverkoop is alleen toegestaan als Perndorfer Maschinenbau KG hiervan met vermelding van de naam of de firma en het precieze bedrijfsadres van de koper tijdig op de hoogte gesteld werd en Perndorfer Maschinenbau KG met de doorverkoop instemt. In geval van instemming wordt de koopprijsvordering reeds geacht te zijn overgedragen aan Perndorfer Maschinenbau KG, die te allen tijde het recht heeft de koper van deze overdracht op de hoogte te stellen.

Indien de goederen samen met andere artikelen doorverkocht worden zonder dat voor de goederen een afzonderlijke prijs overeengekomen werd, draagt de koper/besteller aan Perndorfer Maschinenbau KG met voorrang op de resterende vordering het deel van de totale prijsvordering over, dat met de door Perndorfer Maschinenbau KG gefactureerde prijs van de goederen overeenkomt.

Tot herroeping is de koper/besteller gemachtigd de overgedragen vorderingen uit de doorverkoop te innen. Bij gegronde redenen, in het bijzonder betalingsverzuim, staking van betalingen, opening van een insolventieprocedure, protest van een wissel of gegronde aanwijzingen voor een te hoge schuldenlast of dreigende insolventie van de koper/besteller, heeft Perndorfer Maschinenbau KG het recht de incassovolmacht van de koper/besteller in te trekken.

  1. Het is de koper/besteller toegestaan de goederen met andere voorwerpen te combineren. Het verwerken, mengen of combineren (hierna “verwerken” genoemd) gebeurt in opdracht van Perndorfer Maschinenbau. De koper/besteller dient het nieuwe artikel voor Perndorfer Maschinenbau KG te bewaren met de nodige professionele zorgvuldigheid en te goeder trouw. Het nieuwe (bewerkte, verwerkte of gecombineerde) artikel wordt geacht goederen te zijn waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

  1. In geval van verwerking met andere artikelen die niet aan Perndorfer Maschinenbau KG toebehoren, heeft Perndorfer Maschinenbau KG recht op mede-eigendom van het nieuwe artikel ter hoogte van het aandeel dat voortvloeit uit de verhouding van de waarde van de verwerkte, vermengde of gecombineerde (hierna: verwerkte) goederen onder eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de waarde van de andere verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking. Indien de koper/besteller de uitsluitende eigendom van het nieuwe artikel verwerft, komen Perndorfer Maschinenbau KG en de koper/besteller overeen dat de koper/besteller aan Perndorfer Maschinenbau KG de mede-eigendom van het door de verwerking ontstane nieuwe artikel verleent in de verhouding van de waarde van de verwerkte goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.
  2. In geval van verkoop van het nieuwe artikel draagt de koper/besteller bij deze aan Perndorfer Maschinenbau KG zijn uit de doorverkoop voortvloeiende vordering op de klant met alle nevenrechten tot borg over en verbindt zich ertoe zijn klanten van de overdracht op de hoogte te stellen en/of dit in de boeken te noteren. De overdracht geldt echter slechts voor het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de door Perndorfer Maschinenbau KG gefactureerde verwerkte goederen onder eigendomsvoorbehoud. Het aan de leverancier overgedragen deel van de vordering moet met voorrang worden voldaan. Met betrekking tot de machtiging tot incasso en de voorwaarden voor de intrekking daarvan is punt 2 overeenkomstig van toepassing.
  3. Indien de besteller/koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud met onroerende of roerende goederen combineert, draagt hij zijn aanspraak op vergoeding van de combinatie met alle nevenrechten eveneens als borg aan Perndorfer Maschinenbau KG over ten bedrage van de verhouding van de waarde van de gecombineerde goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere gecombineerde goederen op het tijdstip van de combinatie. Met betrekking tot de machtiging tot incasso en de voorwaarden voor de intrekking daarvan is punt 2 overeenkomstig van toepassing.

  1. In geval van inbeslaglegging, verbeurdverklaring, andere beschikkingen of ingrepen door derden moet de koper/besteller Perndorfer Maschinenbau KG onmiddellijk op de hoogte brengen en de voor de uitoefening van zijn aanspraken noodzakelijke documenten aan Perndorfer Maschinenbau KG overhandigen, alsmede alle daarvoor noodzakelijke regelingen treffen.

  1. Bij plichtsverzuim van de koper/besteller, in het bijzonder bij betalingsverzuim, heeft Perndorfer Maschinenbau KG het recht om na het vergeefs verstrijken van een redelijke, aan de koper/besteller gestelde betalingstermijn zich uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te nemen; de wettelijke bepalingen over de overbodigheid van het vaststellen van een termijn blijven onverminderd van kracht. De koper/besteller is verplicht de goederen terug te geven.

De koper/besteller is gerechtigd de vordering uit de doorverkoop in het kader van een echte factoring over te dragen, op voorwaarde dat Perndorfer Maschinenbau KG vooraf van deze overdracht op de hoogte wordt gesteld en de factoringopbrengst minstens de waarde bereikt van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, de goederen waarvan hij eigenaar is volgens punt 1 of de goederen waarvan hij mede-eigenaar is volgens punt 3, die door hun verkoop aanleiding geven tot de betreffende vordering. De koper/besteller draagt nu reeds de uit de verkoop van de aan Perndorfer Maschinenbau KG tot zekerheid overgedragen vorderingen en andere aanspraken op de factor over en verbindt zich ertoe de factor van de overdracht op de hoogte te brengen en/of dit in de boeken te noteren. Perndorfer Maschinenbau KG aanvaardt hierbij de bovenstaande overdrachten.

6. Prijzen / Betaling

De prijzen gelden af magazijn van Perndorfer Maschinenbau KG in Kallham of af fabriek exclusief vracht, verpakking en verzekering en zijn onderhevig aan de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Bestellingen waarvoor geen specifieke prijzen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, worden gefactureerd tegen de catalogusprijs die geldt op de dag van levering. Voorschotfacturen en deelfacturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek. Facturen en eindfacturen dienen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan, tenzij met de OG andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Perndorfer Maschinenbau KG behoudt zich het recht voor – ook na de orderbevestiging – de prijzen te verhogen tot de catalogusprijs van Perndorfer Maschinenbau KG op de dag van de levering in geval van een verhoging van de relevante materiaal-, grondstof- of leveranciersprijzen, een verhoging van de personeelskosten wegens dwingende wettelijke of cao-bepalingen, een wijziging van de wisselkoersen en valutabepalingen, een verhoging van heffingen of een verhoging van transport- of leverancierskosten. De kosten die voortvloeien uit een latere wijziging of aanpassing van de bestelling komen uitsluitend ten laste van de OG.

Wissels en cheques worden slechts aanvaard op grond van een uitdrukkelijke overeenkomst, zonder verplichting tot voorlegging en protest, en enkel ter betaling. Ze worden aanvaard met als valutadatum de dag waarop Perndorfer Maschinenbau KG over de tegenwaarde kan beschikken. De discontokosten en alle kosten in verband met de betaling van de wissel of de cheque zijn ten laste van de OG. Binnenkomende betalingen worden eerst geboekt op kosten en uitgaven, vervolgens op rente en tenslotte op het kapitaal; Perndorfer Maschinenbau KG heeft het recht binnenkomende betalingen te boeken op de oudste openstaande posten.

In geval van zelfs maar objectieve betalingsachterstand is de OG een achterstandsrente verschuldigd ten bedrage van 8% boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, maar ten minste 1% per maand. Alle verleende kortingen, reducties of andere voordelen worden geacht niet te zijn verleend in geval van betalingsverzuim of van opening van een insolventieprocedure tegen de OG. In geval van een louter objectief verzuim verbindt de OG zich ertoe de aanmanings- en inningskosten voor de buitengerechtelijke invordering van de schuldvordering te betalen (bv. honoraria van advocaten, kosten van incassobureaus, enz.

7. Storno

De OG heeft niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien PERNDORFER Maschinenbau KG in een individueel geval een annulering aanvaardt, verbindt de OG zich ertoe aan PERNDORFER Maschinenbau KG een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het bedrag van de bestelling te betalen. Het recht om een hogere schadevergoeding te eisen blijft voorbehouden.

8. Bankgarantie / kredietbrief

Perndorfer Maschinenbau KG behoudt zich het recht voor om voor alle prijzen en kosten een abstracte, ook gedeeltelijk bruikbare bankgarantie van een Oostenrijkse kwaliteitsbank of de opening van een onherroepelijk, deelbaar, overdraagbaar, door een Oostenrijkse kwaliteitsbank bevestigd documentair krediet te eisen.

9. Garantie

Perndorfer Maschinenbau KG geeft geen garantie voor een bepaalde bruikbaarheid van de goederen zonder een uitdrukkelijke schriftelijke toezegging. Perndorfer Maschinenbau KG verleent alleen garantie voor materiaaldefecten als van de leverancier een vervangend product verkregen kan worden en PERNDORFER Maschinenbau KG het defect met de nodige zorgvuldigheid aantoonbaar had moeten kunnen ontdekken.

De OG is bij ander verlies van alle vorderingen die voortvloeien uit een gebrek verplicht de (deel)leveringen van PERNDORFER Maschinenbau KG onmiddellijk en grondig te inspecteren – ook met betrekking tot de geschiktheid voor het beoogde doel – en PERNDORFER Maschinenbau KG onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken, met een nauwkeurige beschrijving van de gebreken. De OG heeft niet het recht betalingen in te houden wegens onbeduidende gebreken, of betalingen in te houden voor een deel van de goederen omdat een ander deel van de goederen aanzienlijke gebreken vertoont.

De bewijslast voor het bestaan van een gebrek op het ogenblik van de levering ligt bij de OG. De OG is verplicht PERNDORFER Maschinenbau KG te ondersteunen bij het vaststellen en opheffen van gebreken en alle noodzakelijke maatregelen mogelijk te maken (zoals toegang, inzage van documenten enz.). Indien de OG ondanks een schriftelijke aanmaning van Perndorfer Maschinenbau KG zijn verplichting om mee te werken aan het verhelpen van gebreken niet nakomt, kan hij eventuele aanspraken op grond van gebrekkige prestaties niet doen gelden.

Bij een tijdige en gerechtvaardigde melding van gebreken zullen de gebreken binnen een redelijke termijn van minstens 8 weken naar keuze van Perndorfer Maschinenbau KG worden verholpen, hetzij door verbetering, hetzij door vervanging, met uitsluiting van elke verdere aanspraken. Bij kleine gebreken heeft Perndorfer Maschinenbau KG ook het recht, maar niet de plicht, om naar eigen goeddunken af te zien van verbetering of vervanging en in plaats daarvan een redelijke prijsvermindering toe te kennen, in het bijzonder indien vervanging of verbetering onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen. Perndorfer Maschinenbau KG heeft het recht, maar is niet verplicht, om naar eigen goeddunken zowel bij kleine als bij niet-kleine gebreken de goederen terug te nemen tegen creditering van de orderwaarde, met uitsluiting van verdere aanspraken. Verbetering of vervanging onderbreekt de oorspronkelijke garantieperiode niet.

Elke aanspraak op garantie is uitgesloten indien de goederen door de OG of een derde gebruikt, gewijzigd, bewerkt, gerepareerd of anderszins beschadigd werden.

In geval van een door Perndorfer Maschinenbau KG te verantwoorden verzuim om de goederen te verbeteren of te vervangen kan de OG, uitsluitend voor de door het verzuim getroffen goederen en met uitsluiting van alle andere aanspraken, verklaren dat hij zich uit de overeenkomst terugtrekt, waarbij hij uitdrukkelijk en schriftelijk een redelijke uiterste termijn van minstens 8 weken vastlegt. De herroeping is alleen rechtsgeldig indien Perndorfer Maschinenbau KG de uitdrukkelijk gestelde termijn niet in acht neemt. Er is geen recht tot terugtreding in geval van onbeduidende gebreken.

Garantieclaims verjaren 24 maanden na de feitelijke overhandiging van de goederen aan de OG. Slijtageonderdelen zijn van de garantie uitgesloten.

10. Schadevergoeding

De aansprakelijkheid van Perndorfer Maschinenbau KG is in wezen beperkt tot schade die aantoonbaar door Perndorfer Maschinenbau KG opzettelijk of ten minste door grove nalatigheid veroorzaakt is. Voorts is de aansprakelijkheid van Perndorfer Maschinenbau KG in ieder geval beperkt tot het nettobedrag van 100.000 euro of, indien hoger, tot de waarde van de bestelling of de goederen. Schadevergoeding wegens vertraagde levering of vertraging bij verbetering of vervanging, gevolgschade wegens gebreken, louter geldelijk verlies, winstderving en schade van derden is in ieder geval uitgesloten.

Vorderingen tot schadevergoeding moeten in ieder geval, indien anders is uitgesloten, uiterlijk binnen een jaar na de feitelijke overdracht aan de OG of diens vertegenwoordiger voor de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Voor schade waarvan na het verstrijken van deze termijn vergoeding wordt gevorderd of die daarna pas ontstaat, is elke aansprakelijkheid uitgesloten.

De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor schade veroorzaakt door personen voor wie Perndorfer Maschinenbau KG verantwoordelijk is.

In geval van fabricage door Perndorfer Maschinenbau KG op basis van door de OG verstrekte tekeningen, plannen of andere informatie, zal de OG Perndorfer Maschinenbau KG in alle opzichten, met inbegrip van rente en kosten, schadeloosstellen voor eventuele inbreuken op rechten van derden, in het bijzonder industriële eigendomsrechten.

11. Hoofdelijke aansprakelijkheid / inhouding / weigering tot naleving

Meerdere OG’s zijn samen hoofdelijk aansprakelijk als schuldenaars. De OG is ook hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele aanspraken van Perndorfer Maschinenbau KG, indien op zijn verzoek de factuur rechtstreeks aan een derde koper wordt uitgeschreven of indien leveringen en/of dienstverleningen aan een derde worden verricht. Rechten op inhouding en recht van weigering tot naleving zijn voor de OG uitgesloten, tenzij dit in tegenspraak is met dwingende wettelijke bepalingen.

Zolang de OG niet aan alle verplichtingen of verbintenissen uit de zakenrelatie met Perndorfer Maschinenbau KG voldaan heeft, heeft Perndorfer Maschinenbau KG het recht alle prestaties en leveringen in te houden.

12. Schriftelijke vorm

Toezeggingen van Perndorfer Maschinenbau KG of wijzigingen in de overeenkomst behoeven een schriftelijke bevestiging van Perndorfer Maschinenbau KG om in elk afzonderlijk geval rechtsgeldig te zijn. Indien de schriftelijke vorm als vereiste voor geldigheid wordt gesteld, voldoet de toezending per fax eveneens aan deze vereiste.

13. Leveringen

Leveringen van Perndorfer Maschinenbau KG aan de OG vinden plaats op het door de OG laatst meegedeelde adres. De OG is verplicht Perndorfer Maschinenbau KG van adreswijzigingen op de hoogte te brengen, zo niet worden leveringen aan het laatst bekende adres geacht te zijn ontvangen.

14. Scheidbaarheidclausule

De ongeldigheid of onwerkzaamheid van afzonderlijke bepalingen van de AVV en de overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan; in dit verband worden die overeenkomsten geacht tot stand te zijn gekomen die rechtsgeldig zijn en het oorspronkelijke doel van Perndorfer Maschinenbau KG het dichtst benaderen.

15. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Voor alle aanspraken uit de zakenrelatie met Perndorfer Maschinenbau KG wordt overeengekomen dat de plaats van uitvoering Kallham is en dat de bevoegde rechtbank in Wels de uitsluitende bevoegdheid heeft. Perndorfer Maschinenbau KG behoudt echter het recht de klant te dagvaarden in de woonplaats/bedrijfszetel van de klant.

Voor de overeenkomst en alle vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is de toepassing van het Oostenrijkse materiële recht overeengekomen. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.