Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Perndorfer Maschinenbau KG een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van Perndorfer Maschinenbau KG is in principe mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Indien een betrokkene via onze website echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsbasis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de bepalingen ter bescherming van de privégegevens in het betrokken land, die voor Perndorfer Maschinenbau KG gelden. Door middel van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen in deze privacyverklaring op hun rechten gewezen.
Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Perndorfer Maschinenbau KG talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De privacyverklaring van Perndorfer Maschinenbau KG is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie bij de uitvaardiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werden gebruikt. Onze privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Daarom willen wij vooraf de gebruikte terminologie toelichten.
In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens is iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) betrokkene

Onder “betrokkene” wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enige andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria hij wordt aangewezen.

h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

j) Derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, behalve de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:
Perndorfer Maschinenbau KG
Parzleithen 8
4720 Kallham
Oostenrijk
Tel.: +43 7733 7245
E-mail: maschinenbau [at] perndorfer.at
Website: www.perndorfer.at

3. Cookies

De internetpagina’s van Perndorfer Maschinenbau KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.
Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.
Door het gebruik van cookies kan Perndorfer Maschinenbau KG de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij de site bezoekt opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en het cookie dat op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagentje in een online-shop. De online-shop onthoudt met een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Ook kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Perndorfer Maschinenbau KG verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Perndorfer Maschinenbau KG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Perndorfer Maschinenbau KG anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid van onze onderneming te verbeteren, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

5. Contactmogelijkheid via de website

De website van Perndorfer Maschinenbau KG bevat wegens wettelijke verplichtingen informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf alsmede een directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door een betrokkene vrijwillig aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

6. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie of een andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, daarin voorzien.
Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht te allen tijde kosteloos van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:
ook heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn overgemaakt aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene bovendien het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties met betrekking tot de overmaking.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op informatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.
• de verwerkingsdoeleinden
• de betrokken categorieën van persoonsgegevens
• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
• indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
• dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gecorrigeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken
• dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
• wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen: alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens
• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

c) Recht op rectificatie

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene ook het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing (recht op vergeten worden)

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht van de verantwoordelijke zonder vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is en voor zover verwerking niet nodig is:
Indien een van de bovengenoemde gevallen van toepassing is en een betrokkene de door Perndorfer Maschinenbau KG opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Perndorfer Maschinenbau KG zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.
Indien de persoonsgegevens door Perndorfer Maschinenbau KG openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke partij op grond van art. 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, treft Perndorfer Maschinenbau KG redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene die andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Perndorfer Maschinenbau KG zal er in individuele gevallen voor zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen.
De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG of artikel 9, lid 2, punt a) AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
Indien een van de bovengenoemde voorwaarden bestaat en een betrokkene de door Perndorfer Maschinenbau KG opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten beperken, kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Perndorfer Maschinenbau KG zal er in individuele gevallen voor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.
De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbaar vorm. Hij heeft tevens het recht deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, mits de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG of artikel 9, lid 2, punt a), AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, AVG het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden en op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van andere personen daardoor niet worden aangetast.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot een medewerker van Perndorfer Maschinenbau KG.

g) Recht van bezwaar

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht om wegens met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Perndorfer Maschinenbau KG staakt de verwerking van de persoonsgegevens in geval van bezwaar, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Indien Perndorfer Maschinenbau KG persoonlijke gegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene tegenover Perndorfer Maschinenbau KG bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal Perndorfer Maschinenbau KG de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.
Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bij Perndorfer Maschinenbau KG worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om wegens met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot een medewerker van Perndorfer Maschinenbau KG of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de EU of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, treft Perndorfer Maschinenbau KG passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
Indien de betrokkene rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om de toestemming met betrekking tot de bescherming van het privéleven in te trekken

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsinstantie verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Indien de betrokkene zijn recht om de toestemming met betrekking tot de bescherming van het privéleven wenst in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.
De beheerder van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens indien de betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informaticasysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Bij deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de “Leuk”-knop, of indien de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.
Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door zich af te melden op zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.
Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook.
Voorts worden daar de door Facebook geboden instelmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene toegelicht. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het doorsturen van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

9. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een dienst voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een dienst voor webanalyse verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn bekeken of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.
De beheerder van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd indien de toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons onlinerapporten op te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website.
Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door het cookie te plaatsen kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep van een van de verschillende pagina’s van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informaticasysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component toe aangezet om met het oog op online analyse gegevens door te geven aan Google. Met deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van de bezoekers en de kliks te achterhalen en vervolgens de afrekening van provisies mogelijk te maken.
Via het cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika bewaard. Google kan deze technisch verzamelde persoonsgegevens informatie in bepaalde gevallen delen met derden.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds is aangegeven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informaticasysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.
Ook heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics met het oog op het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat aan Google Analytics geen gegevens en informatie over bezoeken aan webpagina’s mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Indien het informaticasysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon onder zijn hoede is verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of in te schakelen.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op de link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
Momenteel is Google Analytics niet actief op onze website www.perndorfer.at. Status op 24/5/2018. Wijzigingen evenals activering en deactivering van Google Analytics op onze website vindt u onmiddellijk in onze privacyverklaring en op onze website onder impressum.

10. Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords ook van Conversion Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphietheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Wanneer u op een door Google weergegeven advertentie klikt, wordt een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na maximaal 90 dagen. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de beheerder van de website herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. De door de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Daarin ziet de websitebeheerder het totale aantal gebruikers die op een advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion Tracking-tag zijn doorgestuurd, en/of verschillende acties op de pagina hebben ondernomen. De websitebeheerder ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan tracking, kunt u zich tegen dit gebruik verzetten door de installatie van cookies te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browser (deactiveringsoptie). U wordt dan niet in de Conversion Tracking-statistieken opgenomen. Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/
De relatie met de aanbieder van webanalyse is bij het gebruik van Google Adwords Conversion Tracking gebaseerd op gegevensverwerking in opdracht. Het doorgeven van gegevens aan de verwerker is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (zelfcertificering Privacy Shielt). De gegevens worden regelmatig gewist (momenteel om de 6 maanden).

11. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6 I sub a AVG dient onze onderneming als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I sub c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, een ziekenhuis of een andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I sub d AVG. Tenslotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen worden op art. 6 I sub f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Wij mogen dergelijke verwerkingen met name uitvoeren omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (artikel 47, tweede zin, AVG).

12. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I sub f AVG, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

13. Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de geldende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de betrokken gegevens routinematig gewist indien zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering of verkrijging van de overeenkomst.

14. Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bv. belastingwetgeving) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval meedelen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

15. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.
Deze gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld door de AVG-generator van de functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming in samenwerking met RC GmbH, die gebruikte notebooks recycleert, en de filesharing-advocaten van WBS-LAW.